Zadzwoń do nas

 

ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH

TAX FREE FOR TOURISTS

 

Prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów mają osoby zwane podróżnymi, które:

 • nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej,

 • dokonują zakupu o minimalnej wartości (łącznie z podatkiem VAT) 200 zł – dotyczy jednego dokumentu i paragonu,

 • dokonują zakupu osobiście w siedzibie firmy Eversun Dawid Sipowicz ul. Pestalozziego 5 80-445 Gdańsk

 • wywiozą zakupione towary poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym w nienaruszonym stanie nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonały zakupu,

 • zwrot obejmuje tylko podatek VAT od towarów zakupionych w firmie Eversun Dawid Sipowicz

 

Zasady zwrotu podatku VAT dla podróżnych:

 1. Podróżny dokonując zakupu płaci za towar wartość łącznie z naliczonym podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości 23% lub 8%.

 2. Sprzedawca wypełnia odpowiedni dokument, w którym podaje m.in.:

  - opis sprzedanego towaru,

  - nazwisko i imię podróżnego,

  - dokładny adres podróżnego,

  - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz kraj, który

  go wydał,

  - nazwę miejscowości i datę dokonania wywozu towarów,

  - podpis podróżnego.

 3. Podróżny przedstawia w Urzędzie Celnym powyższy dokument wraz z paragonem wystawionym przez firmę Eversun Dawid Sipowicz

 4. Funkcjonariusz Urzędu Celnego potwierdza na tym dokumencie tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej i zamieszcza datę, podpis i stempel funkcjonariusza celnego z kodem identyfikacyjnym oddziału celnego i z numerem stempla.

 5. Podróżny odsyła do firmy Eversun Dawid Sipowicz ul Pestalozziego 5 80-445 Gdańsk potwierdzony przez Urząd Celny dokument wraz z paragonem.

 6. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych dokumentów firma Eversun. dokonuje zwrotu podatku VAT wynikającego z paragonu - gotówką lub przelewem na wskazany przez podróżnego rachunek bankowy. Zwrotu podatku VAT dokonuje się w walucie polskiej.

   


   

VAT REFUND FOR TOURISTS

TAX FREE FOR TOURISTS


The right to a refund of VAT paid on purchase of goods is granted to persons called visitors, who:

- do not have permanent residence in the European Union,
- make a purchase of 200 PLN minimum value (including VAT) - applies to one document and one receipt,
- make a purchase in person at the headquarters of Eversun Dawid Sipowicz ul.Pestalozziego 5 80-445 Gdańsk,
- will export the purchased goods intact outside the European Union in the personal luggage, not later than on the last day of the third month following the month in which the purchase has been made,
- the refund covers only VAT on goods purchased in the Eversun Dawid Sipowicz  company

Rules of the VAT refund for tourists:
1. At purchase a visitor pays for goods their value including VAT in the appropriate amount of 23% or 8%.
2. The seller fills in the respective document, stating among others:
- description of the sold goods,
- full name of the visitor,
- full address of the visitor,
- number of passport or other identity document of the visitor and the country of issuance,
- place and date of export of the goods,
- signature of the visitor.
3. The visitor submits the above document and a receipt issued by Eversun Dawid Sipowicz. to the Customs Office.
4. The customs officer shall confirm the visitor’s identity on this document and that the goods listed in the document have been exported intact outside the European Union and shall include date, signature and stamp of the customs officer with the customs department identification code and number of the stamp.
5. The visitor shall return the document and the receipt confirmed by the Customs Office to the Eversun Dawid Sipowicz ul.Pestalozziego 5 80-445 Gdańsk.
6. Upon receipt of properly completed documents, Eversun Dawid Sipowicz. shall refund VAT based on the receipt - in cash or by transfer to a bank account indicated by the visitor. VAT refund shall be made in Polish currency.


 

ВОЗВРАТ НДС ДЛЯ ТУРИСТОВ
TAX FREE FOR TOURISTS

Право на получение возврата налога НДС уплаченного при покупке товаров обладают лица, называемые туристами, которые:
– не имеют постоянного местожительства на территории Европейского Союза,
– совершают покупку на минимальную стоимость (включая налог НДС) 200 PLN – относиться к одному документу и чеку,
– совершают покупку лично в офисе фирмы Eversun Dawid Sipowicz ul.Pestalozziego 5 80-445 Gdańsk,
– вывезут приобретенные товары за территорию Европейского Союза в личном багаже в невредимом состоянии не позднее последнего дня третьего месяца следующего после месяца, в котором была сделана покупка,
– возврату подлежит только налог НДС от товаров, приобретенных в фирме Eversun Dawid Sipowicz.

Условия возврата налога НДС для туристов:
1. Турист, совершая покупку, платит за товар стоимость, включая налог НДС в соответствующем размере 23% или 8%.
2. Продавец заполняет соответствующий документ, в котором указывает в частности:
- описание проданного товара,
- фамилию и имя туриста,
- точный адрес туриста,
- номер заграничного паспорта или другого документа, удостоверяющего личность туриста и страну, выдавшую документ,
- название местности и дата вывоза товаров,
- подпись туриста.
3. Турист предоставляет на Таможне вышеуказанный документ вместе с чеком, выставленным фирмой Eversun Dawid Sipowicz
4. Таможенник подтверждает на данном документе личность туриста и что товары, перечисленные в документе, были вывезены в сохранности за территорию Европейского Союза, ставит дату, подпись и печать таможенного служащего с идентификационным кодом таможенного отряда и номером печати.
5. Турист отсылает в фирму Eversun Dawid Sipowicz ul.Pestalozziego 5 80-445 Gdańsk, документ с чеком, подтвержденный Таможней.
6. После получения соответствующе заполненных документов фирма Eversun Dawid Sipowicz. J. возвращает налог НДС на основании чека - наличными или переводом на указанный туристом банковский счёт. Возврат налога НДС производиться в польской валюте.


 

RÜCKERSTATTUNG DER MEHRWERTSTEUER FÜR REISENDE
TAX FREE FOR TOURISTS


Das Recht auf die Rückerstattung der Mehrwertsteuer, die bei Einkauf von Waren bezahlt wurde, haben Personen, die Reisende genannt werden, die:

- keinen festen Wohnsitz auf dem Gebiet der Europäischen Union haben,
- einen Einkauf im Mindestwert von (einschließlich der Mehrwertsteuer) 200 PLN vornehmen – das bezieht sich auf ein Dokument und eine Rechnung,
- den Einkauf persönlich im Sitz der Firma Eversun Dawid Sipowicz ul.Pestalozziego 5 80-445 Gdańsk vornehmen,
- die eingekauften Waren im persönlichen Gepäck außerhalb der Europäischen Union im unversehrten Zustand nicht später als am letzten Tag des dritten Monats, der dem Monat, an dem Einkäufe gemacht wurden, folgt, ausführen,
- die Rückerstattung umfaßt nur die Mehrwertsteuer von Waren, die in der Firma Eversun Dawid Sipowicz gekauft wurden.Die Regelungen für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für Reisende:

1. Der Reisende, der einkauft, zahlt für die Ware den Wert einschließlich der berechneten Mehrwertsteuer in entsprechender Höhe 23% oder 8%.
2. Der Verkäufer füllt entsprechendes Dokument aus, in dem er unter anderem angibt:
- die Beschreibung der verkauften Ware
- den Namen und Vornamen des Reisenden,
- die genaue Adresse des Reisenden,
- die Paßnummer oder die Nummer eines anderen Dokuments, das die Identität des Reisenden und das Land, das es ausgestellt hat, feststellt,
- den Ortsnamen und das Datum der Ausführung von Waren,
- die Unterschrift des Reisenden.
3. Der Reisende legt beim Zollamt das vorstehende Dokument zusammen mit der Rechnung vor, die durch die Firma Eversun Dawid Sipowicz ausgestellt wurde.
4. Der Zollbeamte bestätigt auf diesem Dokument die Identität des Reisenden und dass die Waren, die im Dokument aufgezählt wurden, im unversehrten Zustand außerhalb der Europäischen Union ausgeführt wurden und schreibt das Datum, die Unterschrift des Zollbeamten mit dem Identifikationscode der Zollfilliale und mit der Nummer des Stempels.
5. Der Reisende schickt an die Firma Eversun Dawid Sipowicz ul.Pestalozziego 5 80-445 Gdańsk das durch das Zollamt bestätigte Dokument mit der Rechnung zurück.
6. Nach der Erhaltung der richtig ausgefüllten Dokumente erstattet die Firma Eversun Dawid Sipowicz  die Mehrwertsteuer, die sich aus der Rechnung ergibt, bar oder durch Überweisung, auf das von dem Reisenden genannte Bankkonto zurück. Die Rückerstattung der Mehrwertsteuer erfolgt in polnischer Währung.