Tarcza antykryzysowa - Na jakie wsparcie finansowe może liczyć przedsiębiorca?

Tarcza antykryzysowa - Na jakie wsparcie finansowe może liczyć przedsiębiorca?

Wsparcia finansowe dla przedsiębiorców

W związku z faktem, że wielu naszych klientów prowadzi własne działalności gospodarcze, postanowiliśmy przybliżyć wam temat wsparcia finansowego oferowanego przez rząd w ramach Ustawy Tarczy Antykryzysowej. 

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

Proponowany przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw stanowi rozwinięcie zapowiadanych przez rząd założeń, których wdrożenie ma pomóc m.in. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. 

Jakie są zasady dofinansowania przedsiębiorstw? Na jakie wsparcie finansowe może liczyć przedsiębiorca?

Rozwiązania przewidziane przez Tarczę Antykryzysową obejmują otrzymanie środków na pracowników, zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy, otrzymanie środków na utrzymanie firmy w kryzysie, ułatwienia w zakresie prowadzenia firmy, a także przedłużenie terminów płatności. 


W tym artykule przedstawimy w naszej ocenie najważniejsze regulacje w aspekcie wsparcia przedsiębiorców przewidziane w zakresie rozwiązań polegających na możliwości uzyskania wsparcia finansowego.
Jeśli kwalifikujesz się do objęcia określonym wsparciem, natomiast nie jesteś pewien, czy poradzisz sobie ze wszystkimi formalnościami, możesz rozważyć kontakt z jednym z biur doradczych, oferujących pomoc prawną w zakresie potwierdzenia takiej kwalifikacji oraz pomoc we wdrożeniu określonych rozwiązań przewidzianych w UTA.Dofinansowanie wynagrodzeń w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie

Przedsiębiorcy mikro, małych i średnich działalności, o ile odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Ile można otrzymać?

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
Co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.
Co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.
Co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.
Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, natomiast wypłacane będzie w okresach miesięcznych, po złożeniu oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową.

Więcej informacji znajduje się tutajDopłata do wynagrodzeń w okresie przestoju oraz obniżonego czasu pracy

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa ubiegać się można o 3-miesięczne dofinansowanie do pensji swoich pracowników. Poniżej podajemy wysokości pomocy, które mogą ulec zmianie, gdyż wysokości te wyliczane są na dzień złożenia wniosku, a ponadto przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest też wymiar czasu pracy. 

Ile można otrzymać?

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1 300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł. Przestój ekonomiczny to okres nie wykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. 
W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 372,84 zł. Obniżony wymiar czasu pracy to obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.

Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy może wprowadzić przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców:

1) u którego w następstwie wystąpienia COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

- nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów 
- z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
- nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

2) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Więcej informacji znajduje się tutajDofinansowanie na prowadzenie działalności - dla samozatrudnionych

Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (samozatrudnione).

Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby kwalifikować się do wsparcia samozatrudnieniu muszą prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, a to dlatego, aby istniała możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., w celu wykazania spadku obrotów. 

Ile można otrzymać?

Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o: 

1) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
2) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.


Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W 2020 r. wynosi ono 2600 zł.

Więcej informacji znajduje się tutaj.Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka do kwoty 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorstw. 

O pożyczkę możesz ubiegać się jeśli prowadziłeś działalności gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka będzie niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlegać może umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.


Więcej informacji znajduje się tutaj.Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Jeśli prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo, skorzystać możesz z pożyczki obrotowej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, dzięki której otrzymasz środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności.

Aby otrzymać pożyczkę będziesz musiał wykazać lukę w płynności finansowej swojego przedsiębiorstwa, która weryfikowana będzie na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności.


Po pozytywnej weryfikacji wniosku Twoi pracownicy otrzymają pensje bezpośrednio na swoje rachunki pracownicze lub możesz też wnioskować o wypłatę pożyczki na rachunek firmowy, jednak w tym wypadku konieczne będzie udokumentowanie celowości wydatkowania środków z pożyczki. 

Więcej informacji znajduje się tutaj.


Tagi:

Zostaw komentarz

* Imie:
* E-mail: (Nie publikuje)
   Strona: (adres z http://)
* Komentarz:
Przepisz kod